Jonquilles

"Mùa hanh hao bao giờ mới dứt. Để lòng em tìm chút bình yên"

Reblogged from c-i-g-a-r-r-o-s

(Source: pauljungdiary)

hê hê

Reblogged from c-isnenegro

hê hê

Mèo nịnh nọt lắm :))

Reblogged from c-isnenegro

Mèo nịnh nọt lắm :))

Reblogged from c-isnenegro

Reblogged from c-isnenegro

imagine-us-complexly:

imagine-us-complexly

Reblogged from higher-than-y0ou

imagine-us-complexly:

imagine-us-complexly

Nhất buổi trưa, nhì trời mưa :3

Reblogged from tieungu90

Nhất buổi trưa, nhì trời mưa :3

(Source: qu3bber)

Reblogged from havucmordur

(Source: tinyclicks)

"Nước trong quá sẽ không có cá, người kỹ quá sẽ không có bạn"

Thấm thật…

Reblogged from rainyh3art

(Source: joeydeangelis)